fbpx

REGULAMIN "PODARUNKU PIĘKNA"

Regulamin Podarunku Piękna

Opracował: Dawid Zieliński

Data ostatniej modyfikacji: 2019.11.19

 

Regulamin zawiera:

• ogólne zasady użytkowania Voucherów

• regulamin zakupów online Voucherów

UWAGA: Chocolate zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszego dokumentu, szczególnie w chwili zmiany przepisów lub konieczności wprowadzenia zmian.

1. DEFINICJE

Chocolate – Chocolate Sp.z o.o. 82-200 Malbork ul. Westerplatte 36-38 NIP: 5792271756 KRS: 0000801297 Numer telefonu: 55-261-03-80

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Godziny otwarcia: Pon – Pt 9.00-20.00 Sob 9.00-18.00

Numer rachunku: mBank: 66 1140 2004 0000 3902 7919 0148

Personel – osoby występujące w imieniu Chocolate (właściciele, pracownicy)

Podarunek Piękna – bon towarowy lub usługowy Kupujący – osoba fizyczna, która w zamian za przekazanie środków pieniężnych otrzymuje bon

Kupujący – każdy podmiot który dokonał zakupów Podarunku Piękna w Chocolate

Użytkownik – osoba fizyczna, która otrzymała bon od Kupującego Towary – produkty sprzedawane przez Chocolate

Usługi – zabiegi oferowane w Chocolate

Towary – wszelkie artykuły kosmetyczne i towary sprzedawane w Chocolate

Karnet – seria lub pakiet wskazanych zabiegów

www – strona www.chocolatespa.pl będąca własnością Chocolate, na której można dokonać zakupów Podarunku Piękna

Zamówienieoświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia zmierzające     bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży między Chocolate a Kupującym

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Podarunku Piękna zawierana albo zawarta między Kupującym a Chocolate za pośrednictwem www

2. ZOBOWIĄZANIA CHOCOLATE

1. Chocolate zobowiązuje się do ciągłej sprzedaży i realizacji Podarunków Piękna.

2. Podarunek Piękna może być wykorzystany tylko i wyłącznie w Chocolate.

3. Podarunek Piękna może być wykorzystany na zakup Usług lub Towarów.

4. Podarunek Piękna nie podlega wymianie na gotówkę.

5. Personel nie posiada obowiązku legitymowania (potwierdzenia tożsamości) Użytkownika, a tym bardziej Kupującego.

6. Chocolate nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie czy zniszczenie Podarunku Piękna.

7. Podarunek Piękna jest realizowany tylko w okresie jego ważności.

8. Chocolate ma prawo odmówić zrealizowania Podarunku Piękna, gdy:

a) Upłynął termin ważności Podarunku Piękna.

b) Uszkodzony Podarunek Piękna uniemożliwia odczytanie zapisanych danych.

c) Użytkownik nie dotarł na umówioną rezerwację lub odwołał ją później niż 4 godziny przed rezerwacją.

d) Zgubiono Podarunek Piękna, nawet jeśli zostanie okazany dowód zakupu.

9. Chocolate ma obowiązek okazać niniejszy regulamin na wyraźne żądanie Kupującego lub Użytkownika.

10. Chocolate zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Chocolate, i udostępnieniu w Chocolate oraz na www.

3. ZOBOWIĄZANIA KUPUJĄCEGO

1. Kupującemu przysługuje prawo do przekazania Podarunku Piękna Użytkownikowi.

2. Kupujący może być jednocześnie Użytkownikiem Podarunku Piękna.

3. Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia z tytułu utraty (np. kradzieży) lub zniszczenia Podarunku Piękna, nawet po okazaniu dowodu zakupu.

4. Kupujący otrzymuje dowód zakupu w postaci paragonu fisklnego, który powinien zachować do czasu wykorzystania podarunku lub upływu daty ważności.

5. Kupujący wraz z otrzymaniem Podarunku Piękna oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, akceptuje całą treść i będzie go przestrzegał.

4. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu utraty (np. kradzieży) lub zniszczenia Podarunku Piękna, nawet po okazaniu dowodu zakupu.

2. W przypadku Usługi, Użytkownik zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminu w Chocolate dowolną drogą tzn. Telefonicznie pod numerem 55 261 03 80, korzystając z aplikacji na www.salon-chocolate.pl lub osobiście.

3. Użytkownik jest zobowiązany przed realizacją wizyty, okazać Podarunek Piękna.

4. Jeżeli użytkownik dokonał rezerwacji, a nie stawił się we wcześniej wybranym terminie, a tym samym nie poinformował o tym fakcie Personelu Chocolate na 4 godziny przed planowaną wizytą, PODARUNEK UZNAJE SIĘ W ZA WYKORZYSTANY.

5. Chocolate przyjmuje do realizacji Podarunki Piękna tylko wtedy, gdy nie są one uszkodzone i posiadają wszystkie zabezpieczenia w nienaruszonym stanie tj. Imię i Nazwisko Użytkownika, Data Ważności. Jeśli brakuje któregoś pola, jest skreślone, nieczytelne lub zachodzi podejrzenie sfałszowania karty podarunkowej, Chocolate ma prawo odmówić realizacji Podarunku.

6. W przypadku gdy wartość zakupionych usług lub towarów jest niższa od wartość Podarunku Piękna, użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania reszty.

7. W przypadku gdy wartość zakupionych usług lub towarów przekracza wartość Podarunku Piękna, użytkownik jest zobowiązany dopłacić różnice w gotówce.

8. W przypadku kiedy Użytkownik chce przekazać kartę innej osobie, oraz zmienić dane karty - Chocolate doliczy opłatę w wysokości 15zł za ponowny nadruk i zmiany systemowe. Kwota ta na życzenie Użytkownika zostanie pobrana z Podarunku Piękna lub rozliczona osobnym paragonem.

9. Chocolate zastrzega sobie prawo do przekazywania bezpłatnie na cele charytatywne Podarunków Piękna. Powyższe Podarunki nie posiadają imiennego zaproszenia, w związku z czym nie podlegają one przekazaniu innym osobom. Termin ważności nie podlega wydłużeniu, a ich sprzedaż jest ZABRONIONA.

10. Użytkownik wraz z otrzymaniem Podarunku Piękna oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, akceptuje całą treść i będzie go przestrzegał.

5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dot. Podarunku Piękna, będą rozpatrywanie po złożeniu pisemnej reklamacji w Chocolate w terminie 3 dni roboczych.

2. Podstawą uznania reklamacji jest okazanie dowodu zakupu w postaci paragonu lub faktury Vat.

6. ZAKUPY ONLINE

1. Wymagania techniczne – do dokonywania zakupów na WWW niezbędne są:

 • Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką typu Chrome, Internet Explorer
 • Aktywne konto poczty elektronicznej e-mail

2. Informacje ogólne dot. www

 1. Chocolate w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia tym przerwy w funkcjonowaniu WWW spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością WWW z infrastrukturą Kupującego.
 2. Przeglądanie WWW nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień przez Kupującego na Podarunki Piękna online możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Podarunku Piękna.
 3. Ceny podawane na WWW są podawane w polskich złotych.

3. Zasady składania Zamówienia i dostawy

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Wejść na WWW i kliknąć w zakładkę Podarunek Piękna
 2. Wypełnić formularz zamówienia Podarunku Piękna
 3. Wybrać wartość zamawianego Podarunku Piękna
 4. Wybrać sposób odbioru/dostawy Podarunku Piękna
 5. Opłacić Zamówienie
 6. Podarunek piękna będzie gotowy do odbioru osobistego pod adresem Chocolate lub zostanie dostarczony inną wybraną metodą.

4. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania Podarunku Piękna bez podania przyczyny
 2. Kupujący może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 3. Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Skutki odstąpienia od Umowy:
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą
 2. Kupujący powinien odesłać Podarunek Piękna na adres Chocolate nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Chocolate o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, Jeśli Kupujący odeśle produkt przed upływem terminy 14 dni.
 3. Użytkownik nie ma prawa do odstąpienia od Umowy w imieniu Kupującego.
 4. Kupujący w przypadku odstąpienia od Umowy ponosi koszta produkcji Podarunku Piękna w kwocie 50zł.
 5. Chocolate w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania zwrotu Podarunku Piękna, ma obowiązek zwrócić Kupującemu kwotę zakupu Podarunku Piękna pomniejszoną o koszta produkcji 50zł tą samą drogą jaką otrzymał płatność.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Chocolate pokrywa koszta przesyłki tradycyjną pocztą.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez WWW zawierane są w języku polskim
 2. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.  W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Wszelkie spory których stroną będzie Chocolate będą rozpatrywane przez Sądy Polskie.

Kontakt

Westerplatte 36-38,
82-200 Malbork,
Tel: +48 55 261 03 80
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Partnerzy

© Copyrights Chocolate
Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zdjęć i treści bez zgody autora zabronione.
Projekt i wykonanie: AQUACOM