fbpx

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Opracował: Dawid Zieliński

Data ostatniej modyfikacji: 2021-07-12

UWAGA: Chocolate zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszego dokumentu, szczególnie w chwili zmiany przepisów lub konieczności wprowadzenia zmian.

1. REGULAMIN

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

za pośrednictwem serwisu www.chocolatespa.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu www.chocolatespa.pl.
  2. Konto Użytkownika – elektroniczny zbiór informacji zawierających dane Użytkownika, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu np. składać zamówienia, przeglądać historię składanych zamówień, do którego dostęp zabezpieczony jest indywidualnym loginem i hasłem. 
  3. Serwis – strony internetowe dostępne w domenie www.chocolatespa.pl.
  4. Użytkownik – osoba fizyczna, osobę prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  5. Usługodawca Chocolate sp. z o.o. z siedzibą w Malborku przy ul. Westerplatte 36-38, 82-200 Malbork, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000801297, NIP: 5792271756, REGON: 384236713. 
  6. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 344 z późniejszymi zmianami).
  7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§ 2. Zakres Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Regulamin określa sposób świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, w szczególności:

a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;

c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

d) tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Szczegółowe warunki umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Serwisu znajdują się w Regulaminie Podarunku Piękna, dostępnym za pośrednictwem Serwisu.

II. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 3. Rodzaje i zakres świadczonych usług

1. W ramach Serwisu, Usługodawca świadczy nieodpłatnie na rzecz Użytkowników następujące rodzaje usług:

a) umożliwienie składania zamówień.

2. W ramach usługi Podarunku Piękna, Usługodawca umożliwia składanie zamówień.

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

§ 4. Ogólne warunki świadczenia usług

1. Usługodawca umożliwia korzystanie przez Użytkownika z usług, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. a-d przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczania lub zmiany zakresu usług. O planowanym zmniejszeniu zakresu funkcjonalnego, Usługodawca informuje poprzez odpowiedni komunikat na głównej stronie Serwisu.

3. Korzystanie z usług możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system Użytkownika minimalnych wymagań technicznych:

a) komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet;

b) dowolna przeglądarka internetowa,

c) dostęp do poczty elektronicznej.

4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

§ 5. Składanie zamówień 

1. Do składania zamówień za pośrednictwem Serwisu nie jest konieczne utworzenie Konta Użytkownika.

2. W celu złożenia zamówienia, należy wejść na stronę internetową Serwisu oraz dokonać wyboru produktu, które Użytkownik zamierza nabyć.

3. Przed naciśnięciem przycisku „Zamawiam”, należy zaznaczyć jedną z dostępnych opcji dostawy.

4. Po naciśnięciu przycisku „Przejdź do płatności”, Użytkownik zostanie przeniesiony na podstronę, na której należy podać dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia. 

5. Po uzupełnieniu danych należy zaznaczyć jedną z dostępnych opcji płatności. 

6. Po wykonaniu powyższych czynności, w celu ostatecznego potwierdzenia zamówienia, należy opłacić zamówienie.

7. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi w Serwisie.

8. Po podaniu przez Użytkownika wszystkich niezbędnych danych oraz naciśnięciu przycisku „Zamawiam”, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia, zawierające informacje dotyczące:

a) łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

b) wybranej metody płatności.

9. Złożenie przez Użytkownika zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu Podarunku Piękna, dostępnego w Serwisie.

10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail, zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem Podarunku Piękna.

§ 6. Pozostałe prawa i obowiązki stron 

1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku z usługami świadczonymi w ramach Serwisu, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na urządzeniu Użytkownika, które uniemożliwiają dostęp do treści zawartych w Serwisie, powstałe z przyczyn od niego niezależnych.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;

b) ujawnienie danych Użytkownika spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. ataku hakerskiego, awarii systemu, sprzętu, oprogramowania), którym Usługodawca nie mógł zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną związane jest z ryzykiem kradzieży / utraty danych nawet w przypadku dochowania przez Usługodawcę należytej staranności przy ich zabezpieczeniu;

c) nieprzestrzeganie przez Użytkownika warunków Regulaminu;

d) zakłócenia w działaniu Serwisu wywołane nieprawidłowym użytkowaniem Serwisu przez Użytkownika.

6. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Usługodawcy,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

7. Użytkownik jest odpowiedzialny za złamanie prawa lub szkodę wywołaną własnymi działaniami w Serwisie, w tym w szczególności za szkodę wywołaną podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych, praw autorskich oraz praw pokrewnych.

IV. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 7. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na dysku.

2. Korzystając z usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z usług oraz iż warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu określone w niniejszym Regulaminie są dla niego zrozumiałe i je akceptuje.

3. Umowa o świadczenie usługi składania zamówienia jest zawierana na czas oznaczony:

a) w przypadku usługi składania zamówienia – do chwili złożenia zamówienia.

§ 8. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta na czas oznaczony ulega rozwiązaniu po upływie okresu, na jaki została zawarta.

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta na czas nieoznaczony ulega rozwiązaniu natychmiast po jej wypowiedzeniu. 

3. Użytkownik może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres Usługodawcy, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. 

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega również rozwiązaniu w momencie zakończenia korzystania z usługi przez Użytkownika.

5. Umowa ulega rozwiązaniu również w przypadku zamknięcia Serwisu przez Usługodawcę. Usługodawca jest uprawniony do zamknięcia Serwisu w każdym czasie.

6. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

7. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z usług Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:

a) podał w trakcie składania zamówienia w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Serwisu,

c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Usługodawcy.

V. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

§ 9. Składanie reklamacji

1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu należy zgłaszać pisemnie na adres Usługodawcy lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przy użyciu formularza kontaktowego.

2. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia zarzucanych nieprawidłowości.

3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni.

4. Odpowiedź na reklamację Usługodawca przekazuje na papierze lub pocztą elektroniczną. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10.

 

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, zostaje poddane sądom właściwym sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy, chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy stanowią inaczej.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Kontakt

Westerplatte 36-38,
82-200 Malbork,
Tel: +48 55 261 03 80
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Partnerzy

© Copyrights Chocolate
Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zdjęć i treści bez zgody autora zabronione.
Projekt i wykonanie: AQUACOM